• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  การฟ้องร้องทางแพ่ง


  แมนดารินมีทนายความแก้ต่างมืออาชีพในกรุงเทพฯ ในกระบวนการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง ทนายความสามารถเขียนคำฟ้องร้องสำหรับคู่ความ ภาระการพิสูจน์ และการอภิปรายโต้ตอบ ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกฎข้อบังคับที่จำเป็นสำหรับคู่ความ ปกป้องสิทธิทางกฎหมายที่ถูกจำกัดของคู่ความให้ได้มากที่สุด ลดความเสียหายจากคดีให้น้อยที่สุด 

  หากท่านกำลังประสบปัญหาทางกฎหมาย หรือไม่เข้าใจบทบัญญัติทางกฎหมายที่สำคัญ หรือขั้นตอนในการดำเนินคดีความที่เกี่ยวข้อง โปรดอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเรา แมนดารินมีทนายความแก้ต่างมืออาชีพในกรุงเทพฯ และเรายินดีบริการแก่ท่าน     ขอบเขตการบริการ    1-21031G33RLR.jpg
  1-21031G33930c9.jpg
  1-21031G340093Y.jpg
  1-21031G34055H6.jpg  “ข้อพิพาทสิทธิในทรัพย์สิน”
  “ข้อพิพาทสัญญา”
  “การฟ้องร้องทางการเงิน”
  “ข้อพิพาทบริษัท”  ขอบเขตข้อพิพาทคือ การยืนยันสิทธิในทรัพย์สิน ข้อพิพาทในการเป็นเจ้าของ การรับประกันในสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิเก็บกิน เป็นต้น พวกเราจะนำเสนอแผนที่เป็นมืออาชีพและใช้งานได้จริงแก่รูปคดี


   ดูและจัดการข้อพิพาทด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายด้วยการยืนยันที่มีประสิทธิภาพ การยกเลิก การผิดสัญญา การชดเชยต่อสัญญาประเภทต่าง ๆ อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาเช่า สัญญาขนส่ง สัญญาซื้อขายห้องชุด และสัญญาตกลงความเป็นหุ้นส่วน เป็นต้น


  ขอบเขตข้อพิพาทรวมไปถึงข้อพิพาททางตั๋วเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การเรียกใช้เงินประกัน การระดมทุน การทำธุรกรรมยืนยันการจัดหาเงินทุนในการจัดเก็บ สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า เป็นต้น  คณะทนายที่ดำเนินคดีฟ้องร้องทางการเงินจะให้การสนับสนุนทางกฎหมายอย่างมืออาชีพและครอบคลุมแก่ผู้ว่าจ้าง


   เรามีคณะทนายสำหรับข้อพิพาทบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานในบริษัท เพื่อให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทางกฎหมายต่อข้อพิพาทต่าง ๆ อาทิ การกำกับดูแลกิจการบริษัท การออกเงินทุนของผู้ถือหุ้น การโอนหุ้น มติจากบริษัท การก่อตั้งบริษัท การซื้อขายตลาดหลักทรัพย์บริษัท การรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ถือหุ้น เป็นต้น   1-21031G341252O.jpg
  1-21031G3422TW.jpg
  1-21031G34323329.jpg
  1-21031G34339311.jpg
  “ปัญหาการสมรสและครอบครัว”
  “สุขภาพทางการแพทย์”
  “การจัดตั้งหน่วยผสมของคดีความทางแพ่งและอาญา”
  “ข้อพิพาททางแพ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”   เรามอบการป้องกันและควบคุมอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นระบบให้แก่คู่ความที่เกี่ยวข้องกับคดีสมรสและครอบครัว โดยสร้างแผนงานทางกฎหมายสำหรับผู้ว่าจ้าง ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานและมรดกของครอบครัว การหย่าร้างและการไกล่เกลี่ยในการแบ่งทรัพย์สินมรดก เขียนเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้าง ดำเนินงานด้านกฎหมายเช่นสืบพยานทรัพย์สินก่อนสมรส และร่างสัญญาทรัพย์สินหลังสมรส


  ให้บริการทางกฎหมายอย่างมืออาชีพแก่ผู้ว่าจ้างที่มีข้อพิพาทด้านการแพทย์ ข้อพิพาทในการรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายทางการแพทย์ ข้อพิพาทในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อจัดระบบภายในสำหรับองค์กรการแพทย์ (หรือสถาบันความงาม) และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงกฎหมายและการดำเนินคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการขององค์กรดังกล่าว เป็นต้น 


  หน่วยย่อยสำหรับกิจการแพ่งและพาณิชย์ และหน่วยย่อยคดีอาญาของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งทั้งสองจัดตั้งทีมผสมทางแพ่งและทางอาญา ในพื้นที่กิจการทางแพ่งและทางอาญาที่ซับซ้อนและยากที่จะตัดกัน ซึ่งในหน่วยย่อยนี้มีพื้นฐานที่ไม่เหมือนใครและมีข้อได้เปรียบทางกิจการ 


  อุบัติเหตุทางการจราจร ค่าชดเชยสินไหมสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย สิทธิของเจ้าหนี้และข้อพิพาทเกี่ยวกับหนี้ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การค้ำประกัน แมนดารินมีทนายความแก้ต่างมืออาชีพสำหรับคดีแพ่งในกรุงเทพฯ สำนักงานของเราเชี่ยวชาญในด้านการฟ้องร้องคดีแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย สามารถให้บริการทางกฎหมายที่มีท่านภาพแก่ท่านได้

  บริการสำคัญที่เราสามารถให้ได้ ได้แก่ :


  การสอบสวนก่อนการพิจารณาคดีและการรวบรวมหลักฐาน การพิทักษ์ทรัพย์สิน เป็นผู้แทนในการพิจารณาของศาล  การบังคับใช้เอกสารทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินคดีทางแพ่งและอนุญาโตตุลาการ กำหนดแผนการเจรจาในการดำเนินคดีและอนุญาโตตุลาการ เป็นตัวแทนหรือช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการเจรจา ร่างหรือตรวจสอบข้อตกลงไกล่เกลี่ย ทำหน้าที่แทนผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงไกล่เกลี่ย ทั้งหมดนี้เราสามารถช่วยท่านได้   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  สอบถามทาง Line:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821
  ทั้งหมดนี้เราสามารถช่วยท่านได้
  1-200106134P5C5.jpg  การระงับข้อพิพาททางแพ่ง


  1.การระงับด้วยการเจรจา  ซึ่งคือการตกลงของคู่ความมั้งสองฝ่ายสำเร็จ โดยทนายความช่วยร่างเนื้อหาทางกฎหมาย บรรลุข้อตกลงและระงับข้อพิพาท


  2.การระงับด้วยการไกล่เกลี่ย คือ เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่สามารถใช้วิธีเจรจา การหาทนายความเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทนายความเข้ามาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย


  3.การระงับด้วยอนุญาโตตุลาการ คือ หากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลง ทนายความจะส่งข้อพิพาทไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อตัดสิน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของสถาบันอนุญาโตตุลาการ อีกฝ่ายสามารถมอบหมายให้ทนายความยื่นขอศาลบังคับใช้ได้


  4.การระงับด้วยการฟ้องร้อง คือ แมนดารินมีทนายความแก้ต่างมืออาชีพสำหรับคดีความแพ่งในกรุงเทพฯ ให้เราเป็นตัวแทนในการดำเนินคดีและยื่นคำร้องต่อศาล และให้ศาลตัดสินระงับข้อพิพาท


  1-200303114Uc20.jpg
  บทบาทของทนายความในคดีแพ่ง


  1.ทนายความเข้าใจบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีท่านสมบัติที่จะไปศาลเพื่อตรวจสอบเอกสารแฟ้มคดีเพื่อทำความเข้าใจกับคดีความที่เกิดขึ้น


  2.สามารถมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสัมภาษณ์ ตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง


  3.แมนดารินมีทนายความแก้ต่างมืออาชีพสำหรับคดีความแพ่งในกรุงเทพฯ พวกเราสามารถเป็นตัวแทนคู่ความในการบรรยายข้อเท็จจริงของคดีความได้ และดำเนินการอภิปรายในศาล เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของผู้ว่าจ้าง


  4.แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความแก้ต่างมืออาชีพสำหรับคดีความแพ่งในกรุงเทพฯ  โดยพวกเรามีส่วนร่วมในการดำเนินคดี และเสนอความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยทันที พวกเราพยายามอย่างยิ่งในการหยุดการเบี่ยงเบนของคดี และมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ของคู่ความ


  ทนายความระดับสูงแห่งสำนักงานกฎหมายแมนดารินยินดีให้บริการ

  We have many professional lawyers for you


  1-210414114431H9.jpg


  1-210414114P1525.jpg


  1-210414114R5447.jpg
  เนติบัณฑิตวิริยะ  พิริยาภิญโญพงศ์
  เนติบัณฑิตคณุตม์  ฉัตรวรวิทย์
  เนติบัณฑิตนิรันด์  ทองศักดิ์  ทำงานทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเวลากว่า 20 ปี สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ : การฟ้องร้องและการแก้ต่างคดีความทางกฎหมาย การให้ข้อมูลทางกฎหมาย การบังคับคดี การดำเนินการพิจารณาตัดสิน ข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทและหอการค้า
  เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2555 (ค.ศ.2008-2012) เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2556 และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย
  มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความมากว่า 20 ปี และได้รับใบรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ : การดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งและพาณิชย์  การดำเนินคดีฟ้องร้องทางอาญา รับประกันผู้ต้องสงสัย  ร่างคำฟ้อง คำให้การ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจและการเงิน


  1-210414114Z3292.jpg


  1-210414114925V5.jpg


  1-21041411494W56.jpg
  เนติบัณฑิตกมล  ยิ้มละมัย
  ทนายพงศ์สิทธิ์  เทพไกลวัล
  เนติบัณฑิตมิตรชัย  ทำงานด้านทนายความและคดีทางกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นบุคคลที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ การให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายและคดีความที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดำเนินคดีการฟ้องร้องและประกันตัวคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทการสมรสและครอบครัว ข้อพิพาทแรงงาน คดีปกครอง ข้อพิพาทด้านในกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน เป็นต้น เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมผู้ถูกขุมขัง เขียนร่างเอกสารทางกฎหมาย จดหมายทนาย เป็นต้น 
  จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) รับพิจารณาการฟ้องร้องคดีทางแพ่งและอาญา คดีความที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทรัพย์สิน ร่างรายงานการสอบสวนคดี การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การโอนธุรกรรมซื้อขาย ให้คำปรึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เป็นต้น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรบริษัทหลังล้มละลายของ และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่บริษัท 
  มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความม2559 กว่า 30 ปี และได้รับใบรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา  สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ สิ่งที่ครอบคลุมการจัดตั้งและการกำกับดูแลองค์กร การแก้ต่างในคดีการฟ้องร้องแพ่งและอาญา ข้อพิพาทการปะทุษร้ายทางร่างกาย ข้อพิพาทที่ดิน ข้อพิพาททางกฎหมายการศุลกากรและโลจิสติกส์ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ข้อพิพาทการสมรสและการแบ่งมรดก เป็นต้น 


  1-210414115020I4.jpg


  1-21041411503U22.jpg


  1-220111004321109.jpg
  เนติบัณฑิตวรายุต
  เนติบัณฑิตวรรณพันธ์
  ทนายความสะพาน  ดำรงตำแหน่งเป็นเนติบัณฑิตนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ได้รับใบรับรองทนายความผู้ลงนามการประเมินผลกระทบ ของประเทศไทยในปี 2559 เชี่ยวชาญในการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อชาวต่างชาติในประเทศไทย สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ ข้อพิพาททางแพ่งและอาญา การได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวโดยการมีทัณฑ์บน ข้อพิพาทหนี้ ข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญา ข้อพิพาทแรงงาน ข้อพิพาทเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎหมาย ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ สนธิสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ร่างข้อเงื่อนไขทางสัญญา ดำเนินการการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการสื่อสารกับ BOI
  นิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบวิชาชีพทนายความด้านกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษากฎหมายภาษาอังกฤษมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่งและอาญา ข้อพิพาทแรงงานและการจ้างงาน การทบทวน/ร่างเอกสารทางกฎหมาย  ความได้เปรียบของพวกเรา

  1-200303103433Q6.jpg  ความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีฟ้องร้องทางแพ่ง

  แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความแก้ต่างมืออาชีพในคดีแพ่งของกรุงเทพฯ การบริการด้านการฟ้องร้องทางแพ่งคือกิจกรรมทางกฎหมายสำคัญประเภทหนึ่งของ MDR Law Firm  (สำนักงานกฎหมายMDR)ได้สะสมชื่อเสียงมากมาย เพื่อให้บริการแก่คนไทยด้วยจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นเลิศตั้งแต่ต้นจนปลายเสมอมา 


  ประสบการณ์ในทางปฏิบัติมากมาย

  MDR Law Firm  (สำนักงานกฎหมายMDR)ได้รับคดีความที่มีอิทธิหลายคดี ซึ่งเราผ่านการศึกษาและการตัดสินจากคดีความตัวอย่างจำนวนมาก จัดเตรียมแนวทางในแต่ละคดีโดยเฉพาะ ทำการจำลอง ซึ่งก่อนที่จะต่อสู้เราต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และมีความมั่นใจที่จะชนะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยคู่ความของทั้งสองฝ่ายในการดำเนินคดี และลดภาระการดำเนินคดี  1-20030312464IV.jpg


  1-21041413224K43.jpg

  คณะทนายที่มีความสามารถเฉพาะ

  แมนดารินเป็นนักทนายความแก้ต่างมืออาชีพในกรุงเทพฯ,แมนดารินมีทนายความแก้ต่างมืออาชีพในคดีอาญาของกรุงเทพฯ ทนายความของเราล้วนเป็นทนายความมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทย พวกเขามีภูมิหลังทางการศึกษาที่ดี คณะทำงานของเราบางส่วนมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรตุลาการภาครัฐ ทนายความของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสำคัญต่าง ๆ ที่ใหญ่ ยากและซับซ้อน

 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว